Spracovanie osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 4. Doba a uchovanie údajov
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 6. Vaše práva
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 8. Záverečné ustanovenia

1. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je PRINTNITO s.r.o., IČO: 53232089 so sídlom SNP 645/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú
 • adresa: PRINTNITO s.r.o., SNP 648/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • email: info@printnito.sk
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzické osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov je pobrobne rozpísaný nižšie v tabuľke:
Zákonný dôvodÚčelÚdajeZdroj údajovZpracovatelia
Plnenie zmluvy

Vybavenie objednávky

Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovare

Objednávkový formulár

Subdodávatelia, mailingové služby, cloud úložiská, prepravné spoločnosti, platobné brány

Plnenie zmluvy

Odpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulár

Kontaktné údaje klientov

Kontaktný formulár, e-mailová komunikácia

Subdodávatelia, mailingové služby,

Plnenie zmluvy

Vedenie účtovníctva

Osobné údaje klientov (kontantné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovare

Faktúry

Účtovnícka firma

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Kontaktné údaje klientov

Informácie z objednávok

Mailingové služby, subdodávatelia

Oprávnený záujem

Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serverov a prevencia podvodov a útokov na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako UserID, IP adresy

Pohyb užívateľov na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Súhlas

Marketing a propagácia webu

E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifikátory

Formulár pre newsletter

Webhostingová spoločnosť a služby pre rozoslanie e-mailov

Súhlas

Zverejnenia recenzie zákazníka alebo otázky k produktu

Meno zákazníka a e-mailová adresa

 

E-mailová komunikácia a formulár na webe

Cloud úložiská, mailingové služby

 
Súhlas

Profilovanie pre zobrazenie cieleného obsahu na webu a v priamom marketingu (newsletterech)

Zobrazenie stránok konkrétnych produktov, ktoré si užívateľ prezerá

Klikanie na odkazy na detaily produktov

 

Webhostingová spoločnosť

4. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácií platieb na základe zmluvy, 
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.. 

 

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzeniu spracovania podľa čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu nebo email správcu uvedený v čl. 1. odst. 2. týchto podmienok. 

 

Zákazník môže svoje práva taktiež uplatniť zaslaním žiadosti na adresu alebo email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok, alebo zmenu údajov vykonať v klientskej zóne (po prihlásení).

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

8. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023.